ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetska učinkovitost je suma isplaniranih i provedenih mjera čiji je cilj korištenje minimalno moguće količine energije tako da razina udobnosti i stopa proizvodnje ostanu sačuvane. Pojednostavljeno, energetska učinkovitost znači uporabiti manju količinu energije (energenata) za obavljanje istog posla (grijanje ili hlađenje prostora, rasvjetu, proizvodnju raznih proizvoda, pogon vozila, i dr.). Pod pojmom energetska učinkovitost podrazumijevamo učinkovitu uporabu energije u svim sektorima krajnje potrošnje energije: industriji, prometu, uslužnim djelatnostima, poljoprivredi i u kućanstvima.

Važno je istaknuti da se energetska učinkovitost nikako ne smije promatrati kao štednja energija. Naime, štednja uvijek podrazumijeva određena odricanja, dok učinkovita uporaba energije nikada ne narušava uvjete rada i življenja. Nadalje, poboljšanje učinkovitosti potrošnje energije ne podrazumijeva samo primjenu tehničkih rješenja. Štoviše, svaka tehnologija i tehnička oprema, bez obzira koliko učinkovita bila, gubi to svoje svojstvo ako ne postoje obrazovani ljudi koji će se njome znati služiti na najučinkovitiji mogući način. Prema tome, može se reći da je energetska učinkovitost prvenstveno stvar svijesti ljudi i njihovoj volji za promjenom ustaljenih navika prema energetski učinkovitijim rješenjima, negoli je to stvar složenih tehničkih rješenja.

Energetska učinkovitost jedan je od strateških prioriteta Europske unije. Smanjenje emisija C0i povećanje energetske učinkovitosti nastoji se postići putem europskog zakonodavstva, međusektorskom suradnjom, povezivanjem međunarodnih, nacionalnih i regionalnih dionika, EU projektima, te poticanjem istraživanja u području energetike. Nastoji se na različite načine reducirati emisije štetnih plinova i usporiti klimatske promjene, a za to je ključan sektor energetike. Republika Hrvatska je kroz više programa provela uspješnu energetsku obnovu zgrada koristeći nacionalne i europske izvore financiranja. Provedba energetske obnove implicira smanjenje emisije CO2, povećanje sigurnosti opskrbe energijom, povećanje tržišne vrijednosti nekretnina, te poboljšanje uvjeta stanovanja.

 

U okviru poslova vezanih za energetsku učinkovitost osposobljeni smo za slijedeće usluge:

        ENERGETSKI PREGLED ZGRADA S JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SUSTAVOM

        ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA S JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SUSTAVOM

        ENERGETSKI PREGLED ZGRADA SA SLOŽENIM TEHNIČKIM SUSTAVOM

        ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA SLOŽENIM TEHNIČKIM SUSTAVOM

        ENERGETSKI PREGLED JAVNE RASVJETE

        ENERGETSKA OBNOVA GRAĐEVINA

        MODERNIZACIJA I POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI RASVJETE

 

Posjedujemo ovlaštenje za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada Rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: Klasa: UP/I-360-02/17-18/125, Ur.br.: 531-04-2-17-2 od 2. studenog 2017. i ovlaštenje za energetski pregled javne rasvjete Rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Klasa: UP/I-360-02/17-18/125, Ur.br.: 531-04-2-17-3 od 2. studenog 2017.

 

 

Osoba imenovana za potpisivanje dokumentacije o provedenim energetskim pregledima i energetskih certifikata je Ivan Barušić, mag.ing.el. koji je u Registar ovlaštenih osoba za obavljanje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada upisan pod brojem P-1074/2017.