ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE

Elektrotehničke instalacije su skup međusobno spojene niskonaponske električne opreme u promatranom prostoru ili prostoriji, predviđena za ispunjavanje određene namjene.

Svaka instalacija mora biti izvedena da ne predstavlja opasnost, zbog čega je potrebno da se instalacijski materijal izrađuje prema određenim propisima i da se instalacije izvode onako kako to zahtjevaju propisi. Tako će opasnost od električnog udara biti smanjena na minimalnu mjeru, postrojenje će imati dulji životni vijek, a održavanje minimalno. Instalacija se obično sastoji od više dijelova, odnosno sustava, koji su međusobno povezani i zajednički čine elektrotehničku instalaciju pojedine građevine, a dijele se u dvije skupine:


1.    INSTALACIJA JAKE STRUJE

ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA

        elektroenergetski razvod

        razvodni ormari

        sustavi rasvjete

        pomoćni izvori napajanja

        električne punionice

 

ZAŠTITA OD UDARA MUNJE

        sustav uzemljenja

        sustav zaštite od udara munje

        izjednačenje potencijala


2.    INSTALACIJE SLABE STRUJE

ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE

        aplikacije informacijskih i komunikacijskih tehnologija (računalna mreža, telefonska mreža, interfon i dr.)

        aplikacije difuzijskih i komunikacijskih tehnologija (sustav ozvučenja,  zajednički antenski sustav, sustav kabelske televizije i dr.)

      aplikacije upravljanja, kontrole i komunikacija (centralni nadzorno-upravljački sustav, sustav dojave požara, sustav odimljavanja, sustav plinodojave, SOS pozivni sustav i dr.)

 

Izrada elektrotehničkih projekata navedenih instalacija i sustava za slijedeće vrste građevina:

        trgovačke centre

        komercijalno–poslovne objekte

        stambene objekte

        hotele i apartmane

        industrijska postrojenja

        obrazovne ustanove

        zdravstvene ustanove

        crkve

        benzinske postaje i dr.

 

Izrada projektne dokumentacije obuhvaća sve potrebne faze i nivoe razrade:

        Idejni projekt za potrebe ishođenja lokacijske dozvole / posebnih uvjeta / uvjeta za priključenje

        Glavni projekt za potrebe ishođenja građevinske dozvole

        Izvedbeni projekt za potrebe izvođenja radova

        Koordinacijski nacrti za potrebe izvođenja radova

        Izvedeno stanje („as – built“ dokumentacija)