ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA I INFRASTRUKUTRA

Elektroenergetski sustav čine proizvodnja, prijenos, distribucija i potrošnja električne energije. Temeljna zadaća elektroenergetskog sustava je pouzdana i kvalitetna obskrba električnom energijom. To uključuje proizvodnju, prijenos, distribuciju i potrošnju električne energije. Nakon što se električna energija proizvede u elektranama ona se predaje potrošačima. Naselja, gradovi, županije i cijela država isprepleteni su elektroenergetskim vodovima kojima se prenosi električna energija. Elektoenergetski sustav je najveći, najutjecajni, najneophodniji, najrasprostranjeniji od svih tehničkih sustava. Samim time je i najskuplji tehnički sustav.

 

U okviru projekata za elektroenergetska postojenja i infrastrukturu osposobljeni smo za izradu slijedećeg:

        srednjenaponske mreže

        srednjenaponska postrojenja

        transformatorske stanice

        niskonaponska postrojenja

        niskonaponska mreža

        fotonaponska elektrana

        elektronička komunikacijska infrastruktura

       javna rasvjeta

 

Izrada projektne dokumentacije obuhvaća sve potrebne faze i nivoe razrade:

        Idejni projekt za potrebe ishođenja lokacijske dozvole / posebnih uvjeta gradnje / uvjeta priključenja

        Glavni projekt za potrebe ishođenja građevinske dozvole

        Izvedbeni projekt za potrebe izvođenja radova

        Kordinacijski nacrti za potrebe izvođenja radova

        Izvedeno stanje („as – built“ dokumentacija)